Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden (versie 1.3).

1. Algemeen

Deze voorwaarden beheersen alle offertes en overeenkomsten (‘Overeenkomst’) van Fides om diensten (‘Diensten’) aan te bieden aan u, opdrachtgever (‘Opdrachtgever’). Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Aan Opdrachtgever verstuurde offertes zijn niet bindend en gelden voor een periode van twee (2) weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven in de offerte of de offerte door Fides is herroepen.

Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt geacht geaccepteerd te zijn indien Fides dit schriftelijk heeft bevestigd of Fides een aanvang maakt met het leveren van de Diensten.

2. Personeel

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Fides als een onderneming en vermelding van specifiek personeel van Fides in de Overeenkomst geldt alleen als referentie. Fides mag zonder goedkeuring van Opdrachtgever personeel aanwijzen dat de Diensten zal verrichten en Fides kan dit personeel te allen tijde door andere personeel van Fides vervangen zonder goedkeuring van Opdrachtgever. Fides zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van wijzigingen in de inzet van personeel.

Opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen personeel van Fides dat betrokken was bij het leveren van de Diensten in dienst te nemen of te benaderen teneinde dit personeel een dienstverband aan te bieden, dan wel het personeel van Fides als zelfstandige op basis van een overeenkomst van opdracht in te huren of het personeel anderszins al dan niet om niet, buiten Fides om, werkzaamheden te laten verrichten voor de Opdrachtgever. Zulks op straffe van een door Fides direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per medewerker.

In het geval van detachering door opdrachtgever aan derden zal opdrachtgever in het contract met derden deze verplichting opnemen.

3. Werkomgeving

Indien Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever kosteloos kantoorruimte ter beschikking stellen zoals redelijk verlangd door het personeel van Fides, inclusief gebruikelijke faciliteiten zoals telefoon, fax, kopieerapparatuur, etc.

4. Werktijden

De normale werktijd bedraagt 8 uur per dag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt voor overuren een toeslag van 50% voor de eerste 2 uur en een toeslag van 100% voor de uren daarna.

5. Vergoeding en kosten

Opgave voor de kosten van het leveren van de Diensten zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling in Nederland, exclusief alle overige onkosten en exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Voor reiskosten gemaakt in opdracht van Opdrachtgever brengt Fides 30 eurocent per kilometer in rekening.

Fides kan tarieven jaarlijks per 1 januari aanpassen, of aan het begin van een kalendermaand indien een medewerker een functionele promotie maakt. De Opdrachtgever zal hierover worden geïnformeerd.

6. Facturering

Fides factureert aan het eind van iedere maand op basis van nacalculatie, tenzij anders in de Overeenkomst is opgenomen. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is hij over het uitstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten) die samenhangen met het innen van de vordering. Indien Opdrachtgever in verzuim is, mag Fides de uitvoering van de Diensten opschorten, onverlet andere rechten die Fides toekomen.

7. Intellectuele eigendom

Het eigendom van alle informatie, concepten, hulpmiddelen, software, documentatie, methoden, technieken, verbeteringen, uitvindingen, ontwikkelingen, technologieën en andere werken tot stand gebracht in het kader van de Overeenkomst (‘Werken’) en alle intellectuele eigendomsrechten daarop of die daaruit voortvloeien, berusten bij Fides of bij de partij waarvan Fides het recht heeft verkregen die te gebruiken.

8. Geheimhouding

Partijen zullen alle in het kader van de Diensten van de andere partij ontvangen informatie waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat het openbaar maken daarvan de belangen van de andere partij kan schaden, niet aan derden ter hand stellen en vertrouwelijk behandelen op dezelfde wijze als zij dit doet met haar eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij zal deze informatie slechts aanwenden voor het doel van de Overeenkomst. Informatie die door een partij als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt in ieder geval als zodanig behandeld door de andere partij. Partijen zijn niet gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen (a) die algemeen bekend is of algemeen bekend wordt anders dan door het handelen van de ontvangende partij, (b) die al in het bezit is van de ontvangende partij voordat de Overeenkomst werd aangegaan, (c) die de ontvangende partij zelfstandig heeft opgedaan buiten het kader van de Overeenkomst zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie, (d) die de ontvangende partij rechtsgeldig van derden heeft ontvangen, of (e) die bekend gemaakt is op grond van de wet.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor Fides inzake algemene ervaringen, methoden of technieken die gebruikt of (samen met Opdrachtgever) ontwikkeld zijn bij het leveren van de Diensten.

Fides mag de naam van de Opdrachtgever als referentie gebruiken. 

9. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Voor het leveren van de Diensten is Fides afhankelijk van de tijdige en goede vervulling van de verplichtingen van de Opdrachtgever en tijdige besluitvorming en goedkeuring door de Opdrachtgever. De verplichtingen van de Opdrachtgever behelzen onder meer het tijdig aanleveren van alle door Fides benodigde informatie en de controle van de juistheid en volledigheid daarvan.

Opdrachtgever accepteert dat alle door Fides genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld naar beste kunnen op grond van gegevens die Fides bij het maken van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De enkele overschrijding van een termijn brengt Fides niet in verzuim. Indien er een redelijke verwachting is dat de levering van de Diensten wordt vertraagd, brengt Fides Opdrachtgever daarvan op de hoogte.

Fides is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren van de Diensten indien dit veroorzaakt is door aan Fides te laat versterkte informatie of informatie die niet juist of volledig is.

10. Claims

Een claim wordt slechts door Fides in behandeling genomen indien Opdrachtgever deze onmiddellijk schriftelijk heeft ingediend nadat de vermeende schade ontdekt was of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn. In ieder geval moet een claim worden ingediend binnen zes (6) maanden nadat de oorzaak van de claim zich heeft voorgedaan. Indien de claim niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever wordt ingediend, worden de Diensten geacht te zijn geaccepteerd, wordt Opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan van ieder claimrecht terzake en verliest Opdrachtgever ieder recht om een claim terzake te maken.

11. Levering van de diensten

Fides zal de Diensten verrichten met redelijk vakmanschap en vaardigheden. Fides garandeert echter niet dat haar inspanningen zullen leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat of dat dit resultaat zal leiden tot het resultaat als genoemd in een document of presentatie door Fides of de Opdrachtgever.

Fides geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Diensten of anderszins in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van garanties inzake effectiviteit, efficiëntie of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

12. Aansprakelijkheid

 a) Fides is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het verlies van informatie die voortvloeit uit het leveren of het niet leveren van de Diensten of anderszins uit de Overeenkomst, ongeacht of Fides op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade (anders dan bedoeld in artikel 12b) zou kunnen optreden.

b) Fides is aansprakelijk voor lichamelijk schade van een medewerker van Opdrachtgever en directe schade aan stoffelijke bezittingen van Opdrachtgever, voor zover deze schade is veroorzaakt door Fides in de levering van de Diensten en Fides op grond van de wet hiervoor aansprakelijk is.

c) In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Fides op grond van de Overeenkomst meer bedragen dan 50% van het totaal van het voor die Diensten door Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW en kostenvergoeding) in de periode vanaf zes (6) maanden voordat de oorzaak van de claim zich heeft voorgedaan tot het moment dat deze oorzaak zich voordeed, en in geen geval zal Fides’s aansprakelijkheid meer bedragen dan 40.000 euro.

d) Opdrachtgever vrijwaart hierbij Fides voor alle claims van derden, die voortvloeien of samenhangen met het leveren van de Diensten, waarvoor Fides niet aansprakelijk is.

13. Overdraagbaarheid

Deze rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts overgedragen worden na schriftelijke instemming door Fides. Fides mag de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een partij die de werkzaamheden van Fides in belangrijke mate overneemt.

14. Rechtskeuze

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voorvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.


Fides


Fides ontzorgt jouw organisatie met de inrichting en ontwikkeling van AFAS Profit en In- en OutSite.

Contact


Heemsteedseweg 24

3992 LS Houten


E: info@fidessolutions.nl

T: 0850 - 655 346

Nieuwsbrief


Altijd op de hoogte van ons laatste nieuws? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!Algemene voorwaarden   |   Privacy   |   Fides Copyright © 2021